Mr. Laura DIELS studeerde in 2007 af als licentiate in de rechten aan de Vrije Universiteit te Brussel, met een specifieke interesse voor het burgerlijk recht.

Hetzelfde jaar legde zij de Eed af bij de Orde van Advocaten bij de Balie te Tongeren, waarna de inschrijving op het Tableau geschiedde in het gerechtelijk jaar 2010 - 2011.

In 2011 - 2012 werd een bijkomende opleiding aangevat en werd het certificaat "Bijzondere opleiding jeugdrecht" behaald. Het cliënteel bestaat uit zowel particulieren, zelfstandigen, bedrijven als maatschappijen uit geheel België en het buitenland. Daarnaast werkt het kantoor op losse basis samen met diverse advocatenkantoren teneinde een optimale dienstverlening te garanderen. Bovendien behartigt het kantoor ook de belangen van personen die in aanmerking komen voor Tweedelijnsbijstand (pro deo).

Het kantoor is gelegen te 3700 Tongeren, Sabinuslaan 3.

MATERIES

*In materies waarin het kantoor niet is gespecialiseerd, wordt u graag doorverwezen naar de gespecialiseerde kantoren.

Diensten & Tarieven

Kort Advies:
Het kantoor biedt de kosteloze mogelijkheid tot het stellen van eenvoudige vragen over juridische principes.
Er wordt enkel een kort advies geformuleerd op eenvoudige vraagstellingen.
Bij uitgebreide vragen wordt een dossier aangelegd.

Eerste Advies:
Het eerste advies wordt anders aangerekend dan de standaard tarieven.
Voor de geleverde prestaties (consulatie 30 minuten + advies) zal een tarief aangerekend worden van € 65,00.

Tarieven & Erelonen:
Overeenkomstig de Richtlijnen van de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Advocaten van de Balie te Tongeren worden de kosten en erelonen als volgt begroot:

Uurtarief voor juridische prestaties
€ 100,00

Kosten dossieropening
€ 25,00

Dactylografie (brief, fax, e-mail) per pagina
€ 10,00

Verplaatsingskosten
€ 0,50 per kilometer

Uurtarief voor verplaatsingen, wachttijden
€ 50,00

(Alle weergegeven tarieven en erelonen zijn exclusief 21% BTW.)


Alle geleverde prestaties en de daaraan gespendeerde tijd worden in detail bij de ereloonnota’s gevoegd, zodat de klant probleemloos kan nagaan waaruit de gevraagde erelonen zijn opgebouwd. Bovendien wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de reeds gepresteerde uren, zodat u steeds een overzicht heeft van de openstaande erelonen. Uiteraard zal het kantoor ook provisies vragen om diverse gerechtskosten en andere uitgaven te voldoen. Deze provisies worden in mindering gebracht in de definitieve staat van kosten en erelonen. De gerechtskosten en de andere uitgaven (o.a. gerechtsdeurwaarderskosten, griffiekosten, vertalingskosten, … ) die de advocaat heeft moeten voorschieten, worden uiteraard precies en gedetailleerd in de staat van kosten en erelonen vermeld.

Deze tarieven worden vastgelegd door de deurwaarder of door wettelijke bepalingen, waarop het kantoor geen invloed heeft. Deze kosten proberen we, in voorkomend geval, echter steeds te recuperen bij de tegenpartij. Bij gebreke hieraan worden deze kosten doorgerekend aan de klant.

Deze staat van kosten en erelonen is betaalbaar op de zetel van het advocatenkantoor uiterlijk 30 dagen na datum. Indien de klant niet akkoord gaat met de provisiestaat en/of de eindstaat dient hij deze binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk te protesteren. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan gegrond protest is de klant op het openstaande saldo intrest verschuldigd en zulks aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning.

Concrete Afspraken

Hieronder kunt u enkele concrete afspraken terugvinden omtrent de dienstverlening.

1. Beroep op derden

De klant gaat akkoord dat de advocaat onder zijn verantwoordelijkheid voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers en andere deskundigen.

2. Consultaties

De klant zal de advocaat tijdig (bij voorkeur 1 dag) laten weten dat een consulatie geen doorgang kan vinden. Bij gebreke hieraan zal een vergoeding verschuldigd zijn a rato van € 50,00.
3. Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn klant ontvangt tijdig door aan zijn klant. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van de klant sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen.


4. Procedure

De advocaat zal stapsgewijs de procedure bespreken met de klant en zal de juridische prestaties steeds ter goedkeuring overmaken aan de klant. De klant zal dan schriftelijk opmerkingen en/of goedkeuring overmaken aan de advocaat. De advocaat zal enkel de procedure verder zetten mits schriftelijke goedkeuring van de klant.5. Beëindiging van het mandaat

Door de klant:
De klant kan op elk ogenblik het mandaat beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt alsdan zijn eindstaat van kosten en erelonen over aan de klant. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de klant stukken van het dossier terugbezorgen.

Door de advocaat:
De advocaat kan ten alle tijden een einde maken aan de overeenkomst door de klant hiervan schriftelijk te verwittigen.

6. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Bij ontstentenis van minnelijke regeling zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.
contactformulier

contact informatie

  • Maandag - Vrijdag: van 9u00 tot 19u00
  • Adres: 3700 Tongeren, Sabinuslaan 3
  • Telefoon: (+32) 0473 / 99 15 30
  • Fax: 012 / 21 59 54
  • Email: Laura.diels@telenet.be

  • Het is uiteraard mogelijk het advocatenkantoor zowel schriftelijk (bv. per mail, per fax of invullen contactformulier) als telefonisch (0473/991530) te bereiken. Blijft je telefonische oproep onbeantwoord gelieve dan uw naam, telefoonnummer en de dossierreferte na de bieptoon achter te laten. Alle boodschappen worden, in de mate van het mogelijke, dezelfde dag beantwoord en/of behandeld.Uw Bericht