Verzekeringsrecht

<< Terug naar hoofdpagina | Aansprakelijkheid | Burgerlijk Recht | Handelsrecht | Jeugdrecht | Strafrecht | Verbintenissenrecht | Verkeersrecht | VerzekeringsrechtHet verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde.

Uit de definitie van de verzekeringsovereenkomst vloeien een aantal kenmerken voort:
Het is een overeenkomst onder voorwaarde en afhankelijk van het onzekere voorval: schade. Het is een consensuele overeenkomst, wilsovereenstemming is voldoende en geen bijzondere eisen voor de totstandkoming. De polis is slechts een bewijs dat men verzekerd is. De verzekeraar moet bij verlies van de polis door de verzekerde, op diens verzoek tegen vergoeding van kosten een nieuwe polis afgeven aan hem. Het betreft een wederkerige overeenkomst tussen de verzekeraar en de verzekeringnemer. De verzekeringnemer betaalt de premie en de verzekeraar gaat tot uitkering over, indien nodig. Door het wederkerige karakter van het contract staat onder andere een beroep op ontbinding en opschorting open. De verzekeringsovereenkomst is gebaseerd op een vertrouwensrelatie tussen de verzekeraar en de verzekerde. Denk hierbij aan het risico van verzekeringsfraude (bedrog), opzettelijk veroorzaken van de eigen schade om het vergoed te krijgen en het opzettelijk verstrekken van onjuiste inlichtingen aan de verzekeraar met als opzet de verzekeraar te misleiden. De verzekeringsovereenkomst dient tot vergoeding van schade, met vermelding van de verzekerde som. Hierbij geldt voor schadeverzekeringen dat de verzekering niet mag leiden tot uitbetaling van een hoger bedrag, dan dat de schade was (indemniteitsbeginsel). Dit beginsel geldt alleen bij schadeverzekeringen .

Alle geleverde prestaties en de daaraan gespendeerde tijd worden in detail bij de ereloonnota’s gevoegd, zodat de klant probleemloos kan nagaan waaruit het gevraagde ereloon is opgebouwd. Bovendien wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de reeds gepresteerde uren, zodat u steeds een overzicht hebt van de openstaande erelonen. Uiteraard zal het kantoor ook provisies vragen om diverse gerechtskosten en andere uitgaven te voldoen. Deze provisies worden in mindering gebracht in de definitieve staat van kosten en ereloon. De gerechtskosten en de andere uitgaven (o.a. gerechtsdeurwaarderskosten, griffiekosten, vertalingskosten, … ) die de advocaat heeft moeten voorschieten, worden uiteraard precies en gedetailleerd in de staat van kosten en erelonen vermeld.

Deze tarieven worden vastgelegd door de deurwaarder of door wettelijke bepalingen, waarop het kantoor geen invloed heeft. Deze kosten proberen we, in voorkomend geval, echter steeds te recuperen bij de tegenpartij. Bij gebreke hieraan worden deze kosten doorgerekend aan cliënte.

Deze staat van kosten en erelonen is betaalbaar op de zetel van het advocatenkantoor uiterlijk 30 dagen na datum of één van de rekeningnummers. Indien de cliënt niet akkoord gaat met de provisiestaat en/of de eindstaat dient hij deze binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk te protesteren. Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan gegrond protest is de cliënt op het openstaande saldo intrest verschuldigd en zulks aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning.