KORT ADVIES

Het kantoor biedt de kosteloze mogelijkheid tot het stellen van eenvoudige vragen over juridische principes.
Er wordt enkel een kort advies geformuleerd op eenvoudige vraagstellingen. Bij uitgebreide vragen kunt u steeds het kantoor contacteren.

EERSTE ADVIES

 Het eerste advies wordt anders aangerekend dan de standaard tarieven. Voor de geleverde prestaties (consulatie 30 minuten + advies) zal een tarief aangerekend worden van € 65,00.

TARIEVEN EN ERELOON

Overeenkomstig de Richtlijnen van de Orde van Vlaamse Balies en de Orde van Advocaten van de Balie te Tongeren worden de kosten en erelonen als volgt begroot:

Uurtarief voor juridische prestaties

€ 100,00

Kosten dossieropening

€   25,00

Dactylografie (brief, fax, e-mail) per pagina

€   10,00

Verplaatsingskosten     

€     0,50 per kilometer

Uurtarief voor verplaatsingen, wachttijden

€   50,00

Alle geleverde prestaties en de daaraan gespendeerde tijd worden in detail bij de ereloonnota’s gevoegd, zodat de klant probleemloos kan nagaan waaruit het gevraagde ereloon is opgebouwd.

Bovendien wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de reeds gepresteerde uren, zodat u steeds een overzicht hebt van de openstaande erelonen.  Uiteraard zal het kantoor ook provisies vragen om diverse gerechtskosten en andere uitgaven te voldoen. Deze provisies worden in mindering gebracht in de definitieve staat van kosten en ereloon.

De gerechtskosten en de andere uitgaven (o.a. gerechtsdeurwaarderskosten, griffiekosten, vertalingskosten, … ) die de advocaat heeft moeten voorschieten, worden uiteraard precies en gedetailleerd in de staat van kosten en erelonen vermeld.

Deze tarieven worden vastgelegd door de deurwaarder of door wettelijke bepalingen, waarop het kantoor geen invloed heeft. Deze kosten proberen we, in voorkomend geval, echter steeds te recuperen bij de tegenpartij. Bij gebreke hieraan worden deze kosten doorgerekend aan cliënte.

Deze staat van kosten en erelonen is betaalbaar op de zetel van het advocatenkantoor uiterlijk 30 dagen na datum of één van de rekeningnummers.

Indien de cliënt niet akkoord gaat met de provisiestaat en/of de eindstaat dient hij deze binnen 10 dagen na ontvangst schriftelijk te protesteren.

Na schriftelijke aanmaning tot betaling van de openstaande staat van kosten en erelonen en bij gebrek aan gegrond protest is de cliënt op het openstaande saldo intrest verschuldigd en zulks aan de wettelijke intrestvoet vanaf de datum van de schriftelijke aanmaning.