CONCRETE AFSPRAKEN

1. Beroep op derden:

De cliënt gaat akkoord dat de advocaat onder zijn verantwoordelijkheid voor specifieke opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, gerechtsdeurwaarders, vertalers en andere deskundigen.

2.Consultaties

De cliënte zal de advocaat tijdig (bij voorkeur 1 dag) weten dat een consulatie geen doorgang kan vinden.

Bij gebreke hieraan zal een vergoeding verschuldigd zijn a rato van € 50,00.

3. Derdengelden

De advocaat stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt tijdig door aan zijn cliënt. De advocaat mag op de bedragen die hij ontvangt voor rekening van zijn cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en erelonen.

4.Procedure

De advocaat zal stapsgewijs de procedure bespreken met de cliënt en zal de juridische prestaties steeds ter goedkeuring overmaken aan de cliënt.

De cliënt zal dan schriftelijk opmerkingen en/of goedkeuring overmaken aan de advocaat. De advocaat zal enkel de procedure verder zetten mits schriftelijke goedkeuring van de cliënt.

5.  Beëindiging van het mandaat

Door de cliënte

De cliënt kan op elk ogenblik het mandaat beëindigen door de advocaat daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. De advocaat maakt alsdan zijn eindstaat van kosten en erelonen over aan de cliënt. Op eerste verzoek zal de advocaat aan de cliënt stukken van het dossier terugbezorgen.

Door de advocaat

De advocaat kan ten alle tijden een einde maken aan de overeenkomst door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen.

6. Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing. Partijen regelen hun geschillen bij voorkeur in der minne. Bij ontstentenis van minnelijke regeling zijn de rechtbanken van het arrondissement Tongeren bevoegd.